WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału w dniu 26 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej restauracji Polka znajdującej się na Placu Piastowskim 23, 89-600 Chojnice.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
3. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
4. Powołanie Komisji Mandatowej
5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
7. Sprawozdanie z działalności za 2020 r.:
a) Zarządu Oddziału
b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
d) Sprawozdanie finansowe
e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2020
10. Przyjęcie planu pracy i preliminarza na 2021
11. Wybór delegata na Zjazd Delegatów ZKwP
12. Wolne Wnioski
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku, po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).

W przypadku opłacenia składki na konto Oddziału w ostatnich dniach przed Zebraniem, prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu!

Zapraszamy!

Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału.


Od dnia 5 listopada 2020 roku do odwołania biuro oddziału będzie nieczynne dla interesantów.

Wszystkie sprawy związane z naszą działalnością będą załatwiane w formie elektronicznej bądź w formie poczty tradycyjnej.
Do Państwa dyspozycji pozostaje też skrzynka na dokumenty (przy drzwiach wejściowych) do której prosimy przekazywać sprawy do załatwienia (np. rodowody do wpisów hodowlanych z załącznikami i inne).
Kontakt z Biurem pod numerem: 668-252-203 oraz adresem e-mail: chojnice@zkwp.pl

ODBIORY MIOTÓW
W dalszym ciągu obowiązują tymczasowe zasady dotyczące odbioru miotów i uzyskiwania metryk.

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).UWAGA !
Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o
uregulowaniu składki członkowskiej za 2021 r. w kwocie 70 zł.
Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Chojnicach
51 8146 0003 0000 0211 2000 0010

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Uwaga ! Zmiana numeru konta bankowego oddziału:
Bank Spółdzielczy w Chojnicach
51 8146 0003 0000 0211 2000 0010

Wszystkich członków naszego Oddziału zapraszamy do zgłaszania informacji o swoich reproduktorach. Konieczne dane to: nazwa psa, rasa psa, hodowca i właściciel oraz kopia rodowodu z wpisem "reproduktor".
Warunkiem umieszczenia ogłoszenia na stronie jest opłacenie bieżącej składki członkowskiej.
W galerii można umieścić 1 zdjęcie reproduktora, prosimy o przesyłanie zdjęć w formacie jpg.


 


Wystawy - Dog Shows